Afkoppelingsbeleid in Kruisem

Afkoppelen van de riolering op privaat terrein

Wateroverlast en droogte: de uitdagingen

De voorbije jaren zijn een groot aantal wegen in Kruisem volledig heraangelegd (wegenis + riolering) en staan er nog een aantal wegeniswerken in de steigers met nieuwe riolering waarbij het hemelwater volledig wordt afgekoppeld. Bepaalde woonstraten maakten we bij de heraanleg ook smaller en in de zijbermen kozen we voor wadi’s (zinkput) waarin het water maximaal kan infiltreren. Door minder te verharden en het hemelwater dat op de wegenis bij een hevige regenbui valt te bufferen en geleidelijk te laten infiltreren via de wadi’s waken we over een goede waterhuishouding. Het is een duidelijke beleidsvisie om het hemelwater niet af te voeren, maar te laten infiltreren en op die manier ook het grondwaterpeil in stand te houden. 

Wat kunnen we op privaat terrein doen?

Bij elke nieuwbouw en bij elke grondige verbouwing is de aanleg van een gescheiden stelsel op privaat domein verplicht. Daarbij wordt DWA (= huishoudelijk afvalwater) en RWA (= regenwater) volledig gescheiden afgevoerd tot aan het openbaar domein. Als de bodem het toelaat, laat je ook best het (overtolllige) regenwater in de bodem infiltreren. Wanneer er een gescheiden riolering in het openbaar domein (dus bij wegeniswerken) wordt aangelegd, moet bij alle gebouwen gelegen langsheen het project, het regenwater worden afgekoppeld van het afvalwater.

Mijn straat moet afkoppelen, andere straten verderop (nog) niet. Wat is dan de zin van die werken?

In alle straten waar dit technisch mogelijk en financieel verantwoord is, komt op termijn gescheiden riolering te liggen. Heel Kruisem in één keer van gescheiden riolering voorzien is uiteraard niet mogelijk. Daarom werken we in fases. Voor elke fase worden er subsidies aangevraagd bij de hogere overheid. Hoe snel we in een bepaalde wijk kunnen starten met de werken is afhankelijk van de toekenning van deze subsidies. Het is perfect mogelijk dat in jouw straat gescheiden riolering ligt, maar dat de twee buizen verderop voorlopig terug samenkomen in een gemengde riool tot we daar een gescheiden stelsel aanleggen. In de meeste gevallen wordt enkel de vuilwaterbuis aangesloten op een lager gelegen gemengde riool en gaat het hemelwater richting een lokale gracht of waterloop. Zo is het hemelwater alvast afgescheiden.

Wat kosten die afkoppelingswerken en wie dient dat te betalen?

De gemiddelde kost voor het afkoppelen van private riolering bedraagt ongeveer 1 750 euro per perceel. Deze werken zijn in principe een last voor de eigenaar maar de gemeenteraad besliste om in het kader van de uitvoering van het zoneringplan de afkoppelingswerken van bestaande gebouwen op privaat domein collectief aan te vatten in samenwerking met de intercommunale TMVW. De gemeente zal deze kost dus in de toekomst zelf dragen. 

Voor de concrete invulling hiervan wordt gekozen voor volgend vijfpuntenprogramma dat geldt bij de aanleg van een gescheiden riolering:

  1. het opzetten van een aangepaste communicatiecampagne;
  2. het voorzien van afkoppelingsstudies per woning, waarvan de kostprijs collectief wordt gedragen;
  3. het aanbieden van een collectieve aannemer voor de uitvoering van de afkoppelingswerken;
  4. de kostprijzen voor de onderbouw van de afkoppelingswerken collectief te dragen op voorwaarde dat het regenwater op privaat domein kan infiltreren;
  5. het voorzien van een keuring van de private riolering.

De tussenkomst in de afkoppelingswerken is niet van toepassing indien de afkoppeling van het afval- en regenwater tot aan de rooilijn werd opgelegd in een stedenbouwkundige vergunning.

Afdeling Infrastructuur
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
België
09 389 01 20