Bouw mee aan Kruisem! Stel je kandidaat als lid van een adviesraad!

  • 25 april 2019

De gemeente wil burgers of doelgroepen inspraak geven in de werking van het gemeentebestuur en zijn diensten. 

Hiertoe komen er (ver)nieuw(d)e adviesorganen en overlegstructuren: een jeugdraad, een sportraad, een cultuurraad met 3 deelraden voor bibliotheek, erfgoed en kunst, een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), een lokaal overleg kinderopvang (LOK), een ouderenraad, een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), een milieuraad, een lokale raad flankerend onderwijs, een lokaal overleg Huis van het Kind en een raad voor lokale economie.

De gemeenteraad en het college zullen voormelde adviesraden en overlegorganen betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ter zake, hen om advies vragen over de aangelegenheden van het respectievelijke beleidsdomein en hen betrekken bij de geplande gemeentelijke acties en projecten die een grote maatschappelijke impact hebben.

In deze raden zetelen vertegenwoordigers van verenigingen, geïnteresseerde burgers en/of deskundigen. 

Heb je als inwoner van Kruisem interesse in een bepaald thema, heb je kennis van zaken of ervaring die je graag wilt delen of wil je gewoon graag meewerken aan specifieke thema’s voor onze gemeente? Wees dan zeker welkom in een van onze adviesraden en bouw mee aan de toekomst van Kruisem. 

Ik wil mij als geïnteresseerde burger en of deskundige kandidaat stellen.