Omgevingsvergunningen

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samengesmolten tot de omgevingsvergunning. Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan.

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Via het omgevingsloket kan je je aanvraag altijd raadplegen en opvolgen. Ook de beslissing verloopt digitaal.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Je hebt een omgevingsvergunning vaker nodig dan je zou denken. Het gaat niet enkel over bouwen en verbouwen, maar ook over verkavelen van gronden, vellen van bomen, opslaan van materiaal in de tuin, inrichten van een garagewerkplaats in een bestaande loods, plaatsen van een bovengrondse mazouttank …

Als je twijfelt kan je steeds terecht bij de gemeentelijke dienst omgeving of op de websites die onderaan opgelijst staan.

Voorwaarden

De samenstelling en inhoud van een aanvraagdossier tot omgevingsvergunning zijn allen bepaald op Vlaams niveau.

Voor dossiers waarvoor geen medewerking van een architect vereist is, kan de snelinvoer van het omgevingsloket een goede hulp zijn om je dossier correct op te maken en in te dienen.

Voor de meer omvangrijke dossiers wordt verwezen naar het normenboek.  

Procedure

 • Je dient de aanvraag tot een omgevingsvergunning digitaal in via het omgevingsloket.
 • De dienst omgeving onderzoekt het dossier in eerste fase op volledigheid: zitten alle elementen erin om een goed beeld te krijgen op de gevraagde handelingen; hiervan krijg je reactie binnen de 30 dagen na het indienen.
 • Het college van burgemeester en schepenen behandelt de meeste aanvragen tot omgevingsvergunning en neemt hierover een beslissing.
  In bepaalde gevallen is de Vlaamse of provinciale overheid de vergunningverlenende overheid; dit is bv het geval voor milieuklasse 1-bedrijven of voor bouwwerken die op twee gemeenten betrekking hebben.
 • Als het dossier volledig verklaard is, gaat de termijn lopen waarbinnen het college haar beslissing moet nemen; alle stappen om tot die beslissing te komen – zoals het houden van een openbaar onderzoek of adviezen opvragen – moeten binnen die beslissingstermijn gezet zijn.
 • Als de gevraagde handelingen een openbaar onderzoek vereisen, bedraagt de termijn 105 dagen; als er geen openbaar onderzoek vereist is, bedraagt de termijn 60 dagen.
 • Nadat je via het omgevingsloket de beslissing ontvangen hebt, moet er nog een affiche ter bekendmaking van de beslissing aangeplakt worden zodat iedereen kan zien dat er een beslissing genomen is in het dossier en dat die kan ingezien worden: dit in het kader van een eventueel beroep tegen de beslissing.
 • De gevraagde handelingen kunnen pas starten vanaf de 36ste dag na de dag van aanplakking, voor zover er geen beroep tegen de beslissing is ingediend.

Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke retributie is per dossiertype vastgesteld als volgt:

Melding (zowel zuiver stedenbouwkundig of milieutechnisch, als de combinatie van beide) 50 euro
Aanvraag tot omgevingsvergunning voor “kleine dossiers” 100 euro + eventuele kosten (openbaar onderzoek of toepassing artikel 83 omgevingsbesluit)
Aanvraag tot omgevingsvergunning voor “grote dossiers” 250 euro + eventuele kosten (openbaar onderzoek of toepassing artikel 83 omgevingsbesluit)
Planologisch attest 250 euro
Screenings- of goedkeuringsprocedure MER 250 euro
Digitaliseren van een analoog ingediend dossier 100 euro

Als “grote dossiers” worden aanzien:

 1. projecten die onder ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1 of 2 zoals bepaald in VLAREM, vallen;
 2. verkavelingen van 5 of meer loten en/of met nieuwe stukken openbaar domein (wegenis, groen,…);
 3. meergezinswoningen van meer dan 3 wooneenheden,
 4. handelspanden en bedrijfsgebouwen met een bruto grondoppervlakte van 500 m² en meer;
 5. dossiers gekoppeld aan een MER of mobiliteitsstudie.

De andere dossiers worden als “kleine dossiers” gezien.

Links

Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 
Regelgeving omgevingsvergunning: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/regelgeving
Regelgeving ruimtelijke ordening: https://ruimtelijkeordening.be/Wetgeving
Regelgeving milieu: https://navigator.emis.vito.be/