Bevoegdheden

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de gemeente, samengesteld uit raadsleden, de burgemeester en de schepenen. De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks gekozen voor zes jaar. Onze gemeenteraad bestaat, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen, uit 25 leden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor.

Hun taak is alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij een aangelegenheid expliciet toevertrouwd is aan de burgemeester of aan het college.

Zo is de gemeenteraad o.m. bevoegd voor:

  • de personeelsformatie
  • goedkeuren van reglementen en verordeningen
  • opdrachten voor aanneming van werken
  • gemeentebelastingen
  • de vaststelling van de gemeentebegroting
  • het nemen van initiatieven op gebied van milieu, cultuur, jeugd, onderwijs, verkeer, sport, welzijn …

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, meestal de tweede maandag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat.