Cultuurraad

De cultuurraad is in de eerste plaats een adviesraad maar kan ook participeren in bepaalde projecten of zelf bepaalde activiteiten organiseren. De cultuurraad tracht hierbij om gemeenschapsvorming en een integraal lokaal cultuurbeleid te bevorderen voor alle inwoners van de gemeente Kruisem. 

Ze doet dit door:

 • het gemeentebestuur op vraag of op eigen initiatief advies te geven inzake het beleid betreffende culturele materies zoals bepaald in artikel 4, 1° tot en met 16°, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van het jeugdbeleid (art. 4, 7°) en sport (art. 4, 9°) en inzake het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

  • Meer bepaald bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning, de bijbehorende budgetten, de jaarlijkse concretisering of bijsturing van het lokaal cultuurbeleid en bij beslissingen die een impact hebben op het gebruik van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur zal de cultuurraad om advies gevraagd worden.
 • adviseren van geplande gemeentelijke acties en projecten die een grote maatschappelijke impact hebben;
 • over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er culturele aangelegenheden en socio-culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur;
 • tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties in de culturele en socio-culturele sector;
 • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven.

Projecten/activiteiten

Bestuur

Contactpersoon/secretariaat: Mieke Meire
Voorzitter: Siegfried Staes
Ondervoorzitter: Carine Seynaeve
Schepen van Cultuur: Gerrit Depaepe

Samenstelling - lidmaatschap

Volgende erkende verenigingen zijn lid van de cultuurraad:

Ook geïnteresseerde burgers (deskundigen) kunnen stemgerechtigd lid worden van de cultuurraad of één van onderstaande deelraden. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via dit online formulier.  

Volgende deskundigen zijn lid van de cultuurraad:

 • Pieter Malfait

Deelraden

Verslagen

pdf bestandverslag Algemene Vergadering cultuurraad, 22 mei 2019 (387 kB)

pdf bestandverslag Algemene Vergadering cultuurraad, 23 oktober 2019 (494 kB)

 

Volgende (openbare) vergaderingen 

 • Algemene Vergadering cultuurraad: datum nog niet bepaald.
 • Deelraad kunst: datum nog niet bepaald. 
 • Deelraad bibliotheek: datum nog niet bepaald
 • Deelraad erfgoed: donderdag 12 december, 19.30 u., AC Zingem.  
 •  

Snuif je geregeld wel wat cultuur op, in Kruisem of daarbuiten? Of kan je het bestuur mee inspireren over hoe we de sociale cohesie in Kruisem kunnen bevorderen? Dan is lidmaatschap van de cultuurraad en/of het daarbij horende bestuur misschien wel iets voor jou!

Om te noteren: 26 september, volgende Algemene Vergadering
Meer info via vrijetijd@kruisem.be.