Sportraad

De sportraad is in de eerste plaats een adviesraad. Ze heeft als doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openlucht- en indoorrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Kruisem.

Ze doet dit door:

  • het gemeentebestuur op vraag of op eigen initiatief advies te geven inzake het beleid betreffende culturele materies zoals bepaald in artikel 4, 9° tot en met 10°, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

    • Meer bepaald bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning, de bijbehorende budgetten, de jaarlijkse concretisering of bijsturing van het lokaal sportbeleid en bij beslissingen die een impact hebben op het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur zal de sportraad om advies gevraagd worden.
  • adviseren van geplande gemeentelijke acties en projecten die een grote maatschappelijke impact hebben;
  • over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er sportieve aangelegenheden in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur;
  • tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties in de sector sport en recreatie;
  • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven.

Bestuur

Contactpersoon/secretariaat: Niels Vanhee
Voorzitter: Sylvain Lamont
Ondervoorzitter: Boudewijn De Nys
Schepen van Sport: Robrecht Bothuyne

Samenstelling - lidmaatschap

Volgende erkende verenigingen zijn lid van de sportraad:

Ook geïnteresseerde burgers kunnen stemgerechtigd lid worden van de sportraad. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via dit online formulier.   

Statuten en huishoudelijk reglement

pdf bestandStatuten Sportraad 2019 (3.62 MB)

Verslagen

pdf bestandVerslagAVSportraad_01.pdf (413 kB)

Volgende (openbare) vergaderingen

Nog niet vastgelegd

Je bent geïnteresseerd in, betrokken bij of deskundig bezig met sport en/of sportbeoefening en hebt zin om jouw deskundigheid ten dienste te stellen van ons en op die manier het lokaal sportbeleid mee vorm te geven? Kom dan zeker de sportraad vervoegen!

Meer info via sport@kruisem.be of 09 383 62 31.