Werkingssubsidie voor organisatoren van een sociaal-cultureel aanbod

Deze werkingssubsidies hebben als doel de verenigingen te ondersteuning in het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor de Kruisemse inwoners. Op die manier erkent het gemeentebestuur de verenigingen als bevoorrechte partners in het bevorderen van culturele en/of maatschappelijke participatie alsook van de sociale integratie.  

Onder de noemer van 'sociaal-culturele activiteiten' wordt begrepen:

 • culturele activiteiten, bv. optreden, voorstelling, tentoonstelling,...
 • educatieve activiteiten, bv. lessenreeks, workshop, voordracht,...
 • sociale activiteiten, bv. quiz, kaarting, beurs, sneukeltocht, kookles, tasting,...

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks opnieuw bepaald en dit door middel van een activiteitenverslag dat betrekking heeft op 12 maanden gerealiseerde werking. Organisatoren kunnen hierbij kiezen uit het indienen van een kalenderjaar (januari-december) of een werkjaar (september-augustus). Bij de allereerste subsidieaanvraag  dient de organisator een keuze te maken tussen één van deze twee opties. Deze keuze dient aangehouden te worden tot minstens het einde van de legislatuur. Hierover verder meer info (bij Procedure).

Doelgroep

Alle Kruisemse organisatoren van sociaal-culturele activiteiten die aan enkele voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen voor deze werkingssubsidies (zie artikel 3 van pdf bestandGR 20191223 subsidiereglement ondersteuning organisatoren sociaal-culturele activiteiten (613 kB) ).  

Voorwaarden

 • De aanvraag dient ons tijdig te bereiken, namelijk uiterlijk op 30 september.
 • De aanvraag is volledig, dus zowel webformulier als activiteitenverslag. 
 • Op promotiemiddelen (flyer, affiche, nieuwsbrief,...) wordt de steun van de gemeente zo veel als mogelijk vermeld. Vermits 2020 het eerste subsidiejaar is, kan aan deze voorwaarde niet meteen voldaan worden. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.
 • Ieder trekker van een subsidie moet de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage te doen controleren.

Zijn uitgesloten voor subsidiëring:

 • politieke partijen, vakbondsorganisaties en beroepsverenigingen;
 • activiteiten die via een ander gemeentelijk subsidiereglement betoelaagd worden;
 • verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen vanwege het gemeentebestuur voor hetzelfde kalenderjaar;
 • verenigingen en/of activiteiten die louter tot doel hebben middelen in te zamelen voor andere verenigingen, organisaties of derden; 
 • eetfestijnen en fuiven;
 • nieuwjaarsrecepties, koffietafels en andere ledenbijeenkomsten zonder cultureel of educatief programmaonderdeel; 
 • bestuursvergaderingen.

Procedure

 • Bepaal in eerste instantie op welke werkingsperiode jouw activiteitenverslag betrekking zal hebben.  Voor het overgangsjaar 2020 maakten we deze keuzewijzer: Keuzewijzer indienmoment subsidiedossier sociaal-cultureel aanbod overgangsjaar 2020De keuze voor werkjaar (september-augustus) of kalenderjaar (januari-december) dien je wel aan te houden voor de volledige duur van de legislatuur 
 • Je vraagt de subsidie aan in twee fases: 
  1. Vooreerst dien je dit docx bestandBlanco activiteitenverslag sociaal-cultureel aanbod (157 kB) te downloaden en op te slaan op jouw pc. Geef het bestand een naam waarin ook de naam van de organisatie vervat zit. Vul het bestand in. Pas als dit verslag helemaal af is, kan je naar de volgende stap gaan. 
  2. Aandacht! Geannuleerde activiteiten door coronamaatregelen mogen toch mee opgenomen worden in het verslag, op voorwaarde dat er kan aangetoond worden dat deze activiteiten gepland waren (bv. factuur al betaald, flyer al verspreid, in Uitdatabank geplaatst...)
  3. De eigenlijke subsidieaanvraag gebeurt via dit online aanvraagformulier. Wie geen of moeilijk toegang heeft tot internet, kan de afdeling Vrije Tijd contacteren voor hulp hierbij. Het kan handig zijn om al op voorhand even te bekijken wat er zoal gevraagd wordt in het webformulier. Dat is terug te vinden in dit pdf bestandOverzicht inhoud webformulier aanvraag subsidies sociaal-cultureel aanbod (132 kB).
 • Je dient de aanvraag uiterlijk 30 september in.
 • Het dossier wordt behandeld. Hierbij worden zowel steeksproefgewijs alsook doelgericht bewijsstukken opgevraagd. Deze dien je dus niet mee te sturen met de aanvraag maar wel ter beschikking te hebben bij een eventuele controle.
 • De subsidie wordt voor het einde van het jaar uitbetaald door overschrijving op de bankrekening van de vereniging. 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door het totaal voorziene subsidiebedrag te delen door de som van het totaal aantal punten behaald door de rechthebbende verenigingen. Nadien wordt per vereniging het aantal behaalde punten vermenigvuldigd met de waarde van één punt. Aldus bekomt men het totale bedrag van de aan de vereniging toe te kennen subsidie.

waarde 1 punt (in euro) = totaal voorziene subsidiebedrag / totaal aantal behaalde punten door alle verenigingen

subsidievereniging A = aantal behaalde punten x waarde 1 punt (in euro)

De manier waarop de punten worden berekend en verdeeld, kan terug gevonden worden in tabellen 1 en 2 van het reglement.

Reglement

pdf bestandGR 20191223 subsidiereglement ondersteuning organisatoren sociaal-culturele activiteiten (613 kB)

 

Nodig

Voor zowel het invullen van het activiteitenverslag, als het online webformulier heb je best ergens dicht in de buurt: een jaarkalender of overzicht van alle activiteiten die plaatsvonden in de werkingsperiode waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.

Bewijsstukken die kunnen opgevraagd worden:

 • bewijs van deelname aan vormingen
 • eigen jaarkalender (van de periode waarop het activiteitenverslag betrekking heeft)
 • zeker bij activiteiten waarvan wordt aangeduid dat ze publiek waren: flyer/affiche of editie van XM info waarin de activiteit bekend gemaakt werd (2019 of 2020)