Werking managementteam

Het managementteam:

 • ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie;

 • waakt over de eenheid in de werking en de kwaliteit, organisatie en werking van de gemeentelijke diensten en over de interne communicatie;

 • fungeert als verplicht overlegorgaan in bepaalde gemeentelijke aangelegenheden: o.m. voor de vaststelling van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel en bij de opmaak van de meerjarenplanning en de budgetten.

Tot slot staat dit team de algemeen directeur bij in zijn taken, o.m. inzake de ondersteuning van de politieke besluitvorming.

Het managementteam van de gemeente Kruisem bestaat uit:

 • de algemeen directeur, voorzitter van het MAT;

 • de financieel directeur;

 • de beleidscoördinator, secretaris van het MAT;

 • het afdelingshoofd Vrije Tijd;

 • het afdelingshoofd Mens en Welzijn;

 • het afdelingshoofd Omgeving;

 • het afdelingshoofd Infrastructuur;

 • de burgemeester (lid met raadgevende stem).